تا?#1740;خچ?کارخان?/b>
شرکت بهسا?ما?#1740;?در سا?1364 تأ?#1740;??از سا?1368 فعالی?خو?را با هد?تو?#1740;?تج?#1740;زا?لب?#1740; داخلی در زمی?#1740; به مساح?دو هزار مت?مربع آغاز نمود.
در ابتد?تو?#1740;دا??#1740;?شرکت به ساخت تج?#1740;زا?ساده ?سر?#1740;?دهی به ما?#1740;?آلات ساخت خارج از کشور محدو??#1740; شد?ام?با گذشت زمان ?همکا?#1740; با کمپا?#1740; های مطرح ?#1740;?صنعت چو?GEA AHLBORN (در زمینه مبدل های حرار?#1740;) ?RANNIE (در زمینه هموژنایزرها) ?LKM (پمپ‌های سانت?#1740;?#1740;وژال) ?GEA Westfalia (سپراتور‌های مد? MSE بر?#1740; صن?#1740;?لب?#1740;) ? DSS (ممبران ?#1740;لترا?#1740;ون) ?همچنی?به کا??#1740;?#1740; ?#1740;روهای متخص?اقدا?به ساخت تج?#1740;زا??ما?#1740;?آلات ?#1740;شرفت?لب?#1740;?آب?#1740;وه ?نوشابه مورد ?#1740;از داخلی نمود.
مساح?زمی?کارخان?در سا?1374 به واسط?استفاد?از ابزاره?#1740; جدی??مکانیزه کردن بر?#1740; از بخ?های تو?#1740;?#1740; به ده هزار مت?مربع با ?#1740;?بن?#1740; سه هزار مت??تعدا?کارکنا?به 70 نف?افزای?یاف? تو?#1740;دا?شرکت بع?از سا?1375 ?#1740;?صعودی یاف??به تنوع محصولا?شرکت ?#1740;?افزوده شد.
در حا?حاضر (از سا?1385) به دلی??#1740;از به مساح??#1740;شت?به منظو?افزای?خط تو?#1740;? جه?کاهش ?#1740;مت تمام شد?محصولا??همچنی?ارائ?خدما?پس از فروش جامع تر اقدا?به ساخت کارخان??#1740;گری با مساح??#1740;زد?هزار مت?مربع ??#1740;ربنای هش?هزار مت?در شهرک صنعتی پرند شد?اس?

     
  معرفی شرکت
شرکت بهسا?ما?#1740;?با ?#1740;?از 20 سا?تجرب?در ساخت ما?#1740;?آلات صن?#1740;?غذ?#1740;ی ?به کا??#1740;?#1740; تکنولو?#1740; ?#1740;شرفت??همچنی?دانش فنی شرکت GEA AHLBORN آلما?(با تح??#1740;سانس قرار گرفت??#1740;?کمپا?#1740; در زمینه مبدل های حرار?#1740; از سا?1993) توانست?خو?را به عنوا?ی?تو?#1740;?کنند?معرو??قابل اعتماد تأ?#1740;سا?صن?#1740;?لب?#1740;?آب?#1740;وه ?نوشابه معرفی نم?#1740;?
?#1740;?شرکت تاکنون موفق شد?اس?تعدا?#1740; از تج?#1740;زا?صن?#1740;?لب?#1740;?آب?#1740;وه ?نوشابه را بر?#1740; او?#1740;?با?در ?#1740;را?تو?#1740;??تأ?#1740;سا??ما?#1740;?آلات خطوط تو?#1740;?مواد غذ?#1740;ی خو?را به کشورهایی که ملزم به رع?#1740;?استاندارده?#1740; بالایی هستن?صادر کن? ارائ?بهتری?خدما?پس از فروش ?محصولا?با ?#1740;?#1740;?مطلو?از جمله دل?#1740;?موفقی??معرو?#1740;??#1740;?شرکت در سرتاسر کشور ?#1740; باشد.

 

v      طراحی و اجر?#1740; خطوط تولید صن?#1740;ع غذ?#1740;ی

 
 

v      تولید انواع مبدل ه?#1740; حرارتی تک بخش و چند بخش مورد استفاده در صن?#1740;ع لبنی، آبمیوه، پتروشیمی، رنگ و نوشابه

 
 

v      طراحی ?ساخت تخصصی انوا?پاستوریزاتوره?#1740; تمام اتوماتی?/span>

 
 

v      تولید انواع تغلیظ کننده ه?#1740; لب?#1740; (RO-UF )

 
 

v      هموژن?#1740;زر با تناژه?#1740; 700 لیتری الی10000 لیتری

 
 

v      انواع فیلتره?#1740; شربت و فیلتره?#1740; آب

 
 

v      سپراتو?(خامه ?#1740;?

 
 

v      بهمیکس نوشیدنی های گازدار

 
 

v      انوا?بلندر، فینیشر، دی اریتور

 
 

v      انواع الکتروپمپ ه?#1740; سانتری فیوژ

 
 

v      اجر?#1740; انواع خطوط CIP (دستی، نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک)

 
 

 

 
     
  سواب?/b>

 

شرکت بهساز ماشین، تاکنون در بیش از 800 کمپانی داخلی ?خارجی تأسيسا??ماشي?آلات خو?را نصب و راه اندازی نموده است. از جمله:

 • پگاه تهرا?/li>
 • پگاه مشهد
 • پگاه اصفهان
 • پگاه تب?#1740;?/font>
 • پگاه همدا?/li>
 • پگاه خوزستا?/li>
 • تو?#1740;?#1740; تاتائو
 • ?#1740;رآذر تالش
 • بهنو??#1740;را?/font>
 • تو?#1740;?#1740; بهمن
 • روغن فر?#1740;ند خراسان
 • لب?#1740;ات پا?/font>
 • پنی?سفی?ستار? شر?/font>
 • اش?مش?zwnj;
 • سارا نو?/span>
 • بيستون کرمانشاه
 • بهاردالاهو
 • پادراتوس
 • هودایبر (ترکمنستا?
 • لبنيات کيتو (دوکا تهرا?
 • سر?بيخزان (اوژن)
 • گندم کو?تهرا?/span>
 • صناي?غذاي?nbsp;کوهک
 • شا?#1740;زه نا?خراسان
 • مشروبا??#1740;رالک?#1740; ?لب?#1740;ات نا?/li>
 • فرآورد?های لب?#1740; قدوسی
 • صن?#1740;?غذ?#1740;ی فراهانی (تا?فر?
 • روبرته (طع?افشا?
 • ?#1740;لوفر رو?/li>
 • ?#1740;?بغدا?(عراق)
 • سنوس
 • ?#1740;?تا?ارومی?/li>
 • ستود?شف?/li>
 • گل یاس لب?/li>
 • سن سو?/li>
 • صبحد?لب?/li>
 • خاتو??#1740;لا?/li>
 • لب?#1740;ات گلپایگا?/li>
 • کنسر?کدبانو (دلپذی?
 • هپاسکو
 • آری?لب?نق?جهان
 • صن?#1740;?برود?#1740; طوفا?/li>
 • ارژن
 • آذ?گل لب?/li>
 • بستنی رو?/li>
 • پارت لب?/li>
 • پنی?مروا?#1740;?یزد
 • خوشگوا?آذرب?#1740;جا?/li>
 • شرکت سمی?/li>
 • یگانه تو?/li>
 • جلگه ?#1740;شابو?/li>
 • ?#1740;?فج?گنبد (گروه صنعتی صباح)
 • گلدش?سبزوار
 • زری?ترنج سپهر (ترحا?
 • نوبر ?#1740;شابو?/li>
 • صن?#1740;??#1740;?فج?آساک قوچا?/li>
 • نو?#1740;?شه?#1740;ار خراسان
 • صن?#1740;?غذ?#1740;ی ال?#1740; (عربستا? سعودی)
 • ساسا?قز?#1740;?/li>
 • صن?#1740;ع‌غذ?#1740;ی‌قدس‌رضوی‌زاهدا?پارس‌مینو)
 • زمزم آبادان
 • کارخانجا?هن?#1740; خا?#1740;?#1740;ان (ارمنستان)
 • شاندشت (پاژن)
 • عا?#1740;فر?(سن اي?
 • صنعت سر?/span>
 • مرواري?سح?يز?/span>
 • صن?#1740;?غذ?#1740;ی شاهد (کوهرنگ)
 • شيفت?بناب
 • فرآورد?های لب?#1740; دربن??#1740;را?/li>
 • را?#1740;ار تمیشه
 • صن?#1740;??#1740;رفجر ?#1740;نودش?/li>
 • ?#1740;?رز چناران
 • دا?دوشا?البر?/li>
 • بيدستا?قزوي?(لبنيات ?نوشابه)
 • صن?#1740;?غذ?#1740;ی حمی?/li>
 • الفرات بغدا?(عراق)
 • چشمه نوشا?(عا?#1740;?
 • خو?نم بهبهان
 • خوبا?نو?سپاهان (کا?#1740; کولا)
 • کش??صنعت زمان کا?بروجرد
 • روغن کشی شمار?ی?ورامی?/li>
 • فرآورد?های لب?#1740; رامک ?#1740;را?/li>
 • صن?#1740;?غذ?#1740;ی عا?#1740; نو? (سولا?
 • لب?#1740;ات لا?روده?(هموط?
 • نو?مازندران
 • یاسی??#1740;?/li>
 • صن?#1740;??#1740;?شه?اراک
 • فراورده‌های لب?#1740; مه?گلستان
 • ابی??#1740;?#1740;
 • دلنشی?بستنی (افغانستا?
 • بستنی پاند?(عراق)
 • سهاوتلی (ترکمنستا?

 

 • بستنی پا?/li>
 • زمزم مشهد
 • شرکت زرینه پارسیان
 • ?#1740;نای قز?#1740;?/li>
 • دریاکولاک
 • فراورد?های لب?#1740; رض?#1740;
 • آب معدنی پلور
 • تو?#1740;?مواد او?#1740;?برها?دارو
 • قراورد?های لب?#1740; ?#1740;نالو??#1740;شابو?/li>
 • زمزم ?#1740;را?/li>
 • اسمارت (عراق)
 • شه??#1740;را?/li>
 • آن?#1740; ?#1740;وتی?سا?#1740; ?#1740;را?/li>
 • صن?#1740;?غذ?#1740;ی وجی?(گرمدره)
 • آب معدنی دماوند
 • نو?#1740;دنی سادا?(افغانستا?
 • شرکت دب?کولا (افغانستا?
 • پاکبان
 • ليمونديس
 • لاله بناب
 • فراورد?zwnj;ها?لبني تي? (دامداران)
 • لبنيات فلاح کشاورز
 • نوشابه سا?#1740; ترزه
 • دو?آبعلی
 • چوپا?با?#1740;ان (افغانستا?
 • صناي?غذاي?nbsp; لبري?/span>
 • آبليمو?دليل
 • زری?غزال (دای?#1740;)
 • زمزم گرگا?/li>
 • ار?نو?/li>
 • داروپخ?تماد
 • پنی?گل?#1740;?نج?آباد
 • جلگه تو?/li>
 • ?#1740;?جامو?جنوب
 • نا??#1740;را?/li>
 • نو??#1740;را?/li>
 • لب?#1740;ات کالب?/li>
 • پاکدی?ارومی?/li>
 • سو?#1740;??#1740;?(عراق)
 • بستنی نعمت
 • لب?#1740;ات ?#1740;لر
 • دو?#1740;نه سا?#1740;
 • زاگر?نو?/li>
 • ?#1740;کو طع?اسپادا?/li>
 • تو?#1740;کولا?/li>
 • ?...

 
  اطلا?#1740;?/b>
بناب?اطلاعا?واصل?مب?#1740; بر استفاد?#1620; بر?#1740;?از شرکت‌ه?از نام‌های مشاب?شرکت بهسازماشی??همچنی?اشار?به ?#1740;وستگی با ?#1740;?شرکت?شرکت بهسازماشی?موکد?اعلا??#1740;‌دار?که ?#1740;چگون?همکا?#1740; ?ارتباطی?با شرکت‌ه?#1740; استفاد?کنند?از نا?خو?نداشته ?هرگونه استفاد?از نا?بهسازماشی?صرفا بد?#1740;?اعتبار ?سابق?#1620; طولا?#1740;??#1740;?شرکت در ?#1740;ان کارخانجا?صن?#1740;?غذ?#1740;ی ?مصرف کنندگا?ما?#1740;?آلات ?تج?#1740;زا?تو?#1740;?#1740; آن در ?#1740;را??#1740;‌باش?...